Piimaklaster sai rahastuse digitaliseerimise tegevuskava elluviimiseks

21.02.2019 kiitis PRIA heaks MTÜ Piimaklaster digitaliseerimise tegevuskava. Selle aluseks olnud ideed on kogutud ühingu seniste tegevuste elluviimise käigus. Innovatsiooniprojektide elluviimiseks on 48 kuud.

Tegevused jagunevad kahe suure teema alla:

Piimandus on Eestis kindlasti strateegiline valdkond, mis sobib suurepäraselt klimaatiliste ja paljude teiste eeldustega. Järjest intensiivistunud tootmistingimustes on vähenenud lehmade karjaspüsivus ja taastootmine, mis viitab vajadusele süstemaatiliselt tegeleda loomade tervise ja söötmise küsimustega. Erilist tähelepanu nõuab just noorloomade tervis. Kasvav tööjõupuudus teeb loomakasvatuse järjest pingelisemaks. Digitaalsete tööriistade suurem kasutuselevõtt s.h. uute arendamine on üks viise lahenduste otsimisel. Potentsiaali rakendamiseks tuleb luua automaatsete terviseandmete kogumise ja jagamise lahendus piimatootjate jaoks ning rakendada neid andmeid tarneahelas teiste andmetega kombinatsioonis.

Tegevuskava olulisim eesmärk on leida uusi lahendusi kasvavast tööjõupuudusest tulenevatele probleemidele. Digitaalsed lahendused piimatootmises peaks tulevikus võimaldama Eesti piimatoodete eristumist konkurentidest. Sellega loodame kasvatada tööstuste poolt kallimalt müüdavate piimatoodete hulka. On ju Piimaklastri suureks eesmärgiks sektori ekspordivõimekuse kasv.

Terviseandmete kogumise rakendamine on oluline samm täppispidamise tehnoloogiate arenduses. Loomade terviseandmete põhjal saab teha järeldusi nii looma, karja kui ka kogu piimandussektori kohta (suurandmed). Väga suurt tulevikupotentsiaali omab tekkiv suurandmete süsteem, kus üksikloomade terviseandmete ülekandmine ning automaatne töötlemine võimaldab sisuliselt tekitada veise elektroonilise tervisepassi. Teise faasi rakendustena saab siin välja tuua nii automaatset karja- ja populatsioonipõhist info haldamist kui ka interaktsioone nii erasektori organisatsioonidega kui ametkondadega (e-PRIA; Veterinaarjärelevalve, Jõudluskontroll jne). Sellest tekkiv kokkuhoid ning andmete ühendamisest ja vahetamisest tekkivad uued ärivõimalused on kindlasti mõõdetavad miljonite eurodega, rääkimata lahenduse pakkumisest olukorras, kus mõni asi jääb lihtsalt tööjõupuuduses tegemata.

Piimaklaster MTÜ tegevust toetatakse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmete 16.0, 16.1 ja 16.2 raames.